Със своя Заповед № РД-09-423/10.08.2017 г. Кметът на община Любимец определя представители от община Любимец в състава на екипите за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна  и училищна възраст. 

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.