Със своя Заповед № РД-09-456/05.09.2017 г. Кметът на община Любимец настанява Христина Тодорова Тананова, заедно с членовете на семейството й, като наематели в общинско жилище. 

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.