Със своя Заповед № РД-09-483/18.09.2017 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен УПИ по регулационни план на гр. Любимец. 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.