Със своя Заповед №РД-09-497/26.09.2017 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.

 

Пълният текст на заповедта може да видите в прикачения файл.