Със своя Заповед № РД-09-517/05.10.2017 г., Кметът на община Любимец определя участник, спечелил търг за отдаване под наем на терен, представляващ УПИ по регулационния план на гр. Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.