Със своя Заповед № РД-09-530/17.10.2017 г., Кметът на община Любимец назначава комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот в землището на гр. Любимец. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.