gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 09.11.2012г. между Държавен фонд " Земеделие" и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, подкрепена от ЕЗФРСР на стойност 2 375 768 00 лв.

 Кратко описание на общата цел и конкретните цели на проекта.

    Общата  цел е реконструкция на 13553м уличната  водопроводна мрежа на село Малко градище, община Любимец. Реализирането на общата цел на проекта ще създаде по-добра социално-икономическа среда за населението в селския район. Качеството на техническата инфраструктура в селските райони е значително влошена, поради незначителните инвестиции в нейното развитие и поддръжка. Това води до влошаване качеството на живота и застрашава способността на селските райони да обслужват населението и да привлекат инвестиции.

    Проектът цели да се намалят негативните тендeнции, икономически и социален упадък и обезлюдяването наблюдавани в много селски райони. Чрез увеличаване на броя и качеството на услугите за селската икономика и население, проекта ще помогне да се подобрят или поддържат жизнените условия и благосъстоянието, и да се увеличи привлекателността на района.

      Селските райони извън големите агломерации страдат от по-високо намаляване на населението, имат по-ниско образована работна сила и изпитват по-силна безработица. Има нужда да се подобри физическата инфраструктура и качество на основните услуги в тези райони, за да се подобри тяхната конкурентноспособност и способността им да задържат по-младо и по-образовано население.

      Проектът цели да осигури по-добри условия за създаване на успешен бизнес, както и подобряване условията на живот. В резултат на това проекта ще ускори процеса на развитие на местната икономика и ще ограничи масовото изселване на млади и педприемчиви хора от селските райони. Дейностите по проекта са изключително важни за социално-икономическото развитие на село Малко градище.Те ще подобрят качеството на живот на местното население.

 

      Конкретни цели на проекта са:

     - Да се подобри техническата инфраструктура на населеното място;

     - Да се подобри социално-икономическото развитие на района;

     - Да се повиши качеството на живот на местното население;

     - Да се създадът предпоставки за привличането на нови инвестиции.