gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

УТВЪРДИЛ: ......../п/........
                                КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
                                                    /инж. Анастас Анастасов/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА
РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЛОШО АДМИНИСТРИРАНЕ  ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РАЗДЕЛ

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. т.1 Тези Правила уреждат условията и  редът за разглеждане от Община Любимец на подадени предложения и сигнали от граждани и организации, сигнали за корупция, лошо администриране и за оказване на съдействие  от администрацията.
т.2. Правилата имат за цел да приведат организацията на работа в Община Любимец с предложенията и сигналите  в съответствие на АПК.

Пълен текст на вътрешните правила.