gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

eu

RChR

 

 

 

 

На 26.03.2015 г. Община Любимец подписа партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане за изпълнението на проект  „Нови възможности за грижа“. Проектът е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020». Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. Община Любимец разполага с „бюджет“ в рамките на 3000 часа месечно, които са недостатъчни и ще се разпределят между най-нуждаещите се потребители. За сравнение, по приключилия вече проект „Подкрепа за достоен живот“, на хора с увреждания от общината бяха предоставяни повече от 4000 часа месечно.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в сградата на общинска администрация Любимец /на общински пазар/ от днес, 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително, от 09.00 до 16,00 часа, в работните дни.

 

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекция „Социално подпомагане” - Свиленград.

Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за обслужване от конкретен асистент.

Целевите групи са:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Семейства на деца с увреждания;
  • Самотно живеещи тежко болни лица.

Към заявлениетопо образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

                   - документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие);

                   - документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

                   - експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

                   - удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

                   - заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в общината в същия срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

  • безработни лица;
  • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
  • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Към заявлението се прилагат следните документи:

окумент за самоличност (копие);

- автобиография;

- документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;

- служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

- служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

- пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

- копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»