gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

След кратки разисквания с 13 гласа «за» и 2 «въздържал се», Общински съвет Любимец прие Бюджета на общината за 2016 год. в размер на 6 255 000лв. Според специалистите, той е балансиран и реално изпълним.

Заложените приходи с държавен характер са в размер на 3 565 155 лв., а тези с общински 2 689 845 лв.

В частта на приходите с общински характер са предвидени постъпления от имуществени данъци в размер на 363 000 лв. и приходи и доходи от собственост на стойност 287 000 лв.

Като постъпления от общински такси са заложени 819 612 лв. В тях са включени постъпления от Такса битови отпадъци - 510 000 лв. Предвижда се приходите от продажба на нефинансови активи да бъдат 60 000 лв., като в тях влизат сумите от продажба на сгради в размер на 20 000 лв. и от продажба на земя 40 000 лв.

Данъците, които общината е заложила да внесе в републиканския бюджет от продажбите на активи и услуги са в размер на 50 500 лв.

Трансферът за местни дейности е предвиден в размер на 680 900 лв., като в т.ч. е включена общата изравнителна субсидия от 636 900лв., а за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища е предвидена сумата от 44 000 лв.

Тази година целевата субсидия за капиталови разходи ще бъде в размер на 262 900 лв.

Разходите за субсидиране на дейността на Общинската болница са в размер на 10 000 лв., като предвидената сума е за ремонт и придобиване на ДМА.

Годишната издръжка на ВК “Любимец 2010”, СКТМ,,Любимец 13” и Клуба по борба е по 8 000 лв., а Клуба по тенис на корт и Баскетболен клуб ще получат по 3 000 лв. всеки.

Бюджетът предвижда текущите ремонти и придобиване на ДМА да бъде с целеви субсидии и собствени средства.