gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 7821На 8 февруари Кметът на община Любимец инж. Анастас  Анастасов публично представи Отчет за изпълнението на Бюджет 2015 г. Обсъждането се проведе в зала „Любимец“, а отделните дейности бяха онагледени чрез мултимедия.

В хода на изложението стана ясно, че изпълнението на бюджета на община Любимец за 2015 г. възлиза на 6 462 953 лв., от които за държавни дейности са изразходвани 3 629 236 лв., за местни 2 632 758 лв. и дофинансиране на държавни дейности,  за  сметка на  местни приходи 200 959 лв.

Сумата на приходите с държавен характер е 3 629 236 лв., а получените целеви трансфери са 298 527 лв. През изминалата година, общината е получила 179 280 лв., с които са предотвратени последствия от стихийни  бедствия.

При приходите с общински характер, изпълнението е в размер на 2 833 717 лв. От тези средства имуществените  данъци са 340 347 лв., приходи и доходи от собственост – 255 810 лв., приходи от общински такси 712 612 лв. В общинските такси влиза и „такса битови отпадъци“, от която са постъпили  410 353 лв. Останалите приходи са  от глоби и от продажби.

Предоставените трансфери  по оперативни програми ”Регионално развитие”, ”Човешки ресурси” и Държавен фонд ”Земеделие” са в размер на 2 773 456 лв., а по ПУДООС общината е получила 93 273 лв.

В изложението си Кметът уточни, че кредитът на общината към банка ОББ е окончателно погасен.

Анастасов представи просрочените задължения на общината към 31.12.2015 г., които са  в размер на 308 983 лв. и просрочените вземания, на стойност 806 078 лв. Той разясни, че в просрочените вземания влизат суми, които общината не може да получи по никакъв начин, тъй като голяма част от предприятията са отдавна закрити и даде пример с отдавна закритото предприятие „Керама“. „ Като него има доста – не работят от години, но продължават да бъдат заведени като данъчни обекти и се трупат данък сгради и такса битови отпадъци, но няма как да бъдат отписани от регистъра на МДТ, защото дефакто имат задължения към общината. Включените задълженията са от десет години и реално са несъбираеми, но не могат да се изключат от програмата, няма основание“.

За 2015 г. средствата, които община Любимец е получила от Европейския съюз по различни финансиращи програми, са 11 812 597 лв.