gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

mig2
 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

 

IMG 4042Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“ проведе информационна среща с местната общност, за консултиране подготовката по Стратегия за местно развитие, изготвяна в изпълнение на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 - 2020г.

На 27 април, в заседателната залата на Общинска администрация - град Любимец, се проведе информационна среща за консултиране с местната общност на изготвяната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград. Стратегията се изготвя от Сдружение „Местна инициативна група – МИГ- Любимец“, съвместно с местно партньорство от Община Ивайловград, в изпълнение на проект за подготвителни дейности по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските район за периода 2014-2020 година, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015г.

В срещата взеха участие представители на всички заинтересовани страни – местни власти, земеделски производители и стопани, представители на стопански и нестопански организации. Гости на срещата бяха и представители на Областен информационен център – Хасково.

Донка Козалиева - координатор по проекта, приветства присъстващите с добре дошли и ги призова да вземат участие в консултациите, като изразят своето мнение, предложения или препоръки към цялостния процес на изготвяната стратегия.

В първата част на срещата господин Димо Димов от Областния информационен център представи възможности за кандидатстване по мерките и схемите за подпомагане по оперативните програми за развитие,  за периода 2014 – 2020 година. Присъстващите на срещата: земеделски стопани, частни предприемачи и неправителствени организации, получиха подробна информация за условията за кандидатстване, одобрение и изпълнение на проекти по всяка една от оперативните програми.

      Във втората част на срещата г-жа Козалиева, презентира проекта на изготвяната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, като обърна особено внимание върху мерките, заложени в стратегията. Тя подчерта, че на настоящия етап анализът, изготвен въз основа на проведените множество срещи и анкети с местната общност, както и проучвания на територията и на двете общини, е извел на преден план  шест основни мерки, подробно разписани в проекта на стратегията. Допустимите кандидати и дейности за финансиране, както и условията за кандидатстване по всяка една мярка, по линията на Стратегията се обсъди с присъстващите.

      В заключение на срещата г-н Илия Илиев Председател на Управителния съвет на МИГ подчерта, че проекта на Стратегията е достъпен на интернет страницата на сдружението – mig.lyubimets.org , както и в офиса на МИГ и всеки, който има желание може да се запознае с него и да изрази становище.