gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Уважаеми земеделски стопани,

 Във връзка изпълнение на чл.37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ , Областна дирекция "Земеделие" гр. Хасково изпрати до община Любимец линк на публикуваните споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.

 

Всеки желаещ може да се запознае с регистъра и картата на ползването от този линк. 

Anastasov 20

Уважаеми дами и господа от община Любимец,

Скъпи родители,

С признателност и уважение се обръщам към Вас, за да Ви честитя днешния празник - 1 октомври - Международен ден на възрастните хора!

Този ден е още един повод да отдадем необходимото внимание към хората от третата възраст за това, което те са направили за обществото ни, да оценим приносът им за нашето настояще и да почерпим знания и опит за бъдещето.

Поздравявам всички, които вече са в заслужена почивка или продължават да работят, въпреки възрастта си. Нека годините не се превръщат в причина за униние, а жизнеността да продължи дълго!

Искам да спомена една житейска мъдрост, която гласи: „ Не съжалявайте, че остарявате. Това е привилегия, отказана на мнозина. Остарявайте красиво, добродушно и достойно! “

Желая на всички здраве, сили, спокойни дни, изпълнени с много радости. Бъдете заобиколени винаги с обич и внимание от любимите си хора!

На днешния ден искам да поздравя творците от нашата община, защото Първи октомври е и празник на Поезията и Музиката. Нека се множат и техните успехи. Нека дълги години оставят своите следи с творчеството си за идните поколения. Бъдете здрави, успешни и целеустремени!

 

Честит празник!

BG                              LOGO                      ES

Приключи изпълнението на проект " Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Любимец“ , който се изпълнява по административен договор

№ BG06RDNP001-8.004-0020-C01 от 17.02.2021 г., финансиран по  Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“, подмярка 8.3 „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ на стойност 2 847 243,37 лева без ДДС.

По проекта бяха изпълнени следните дейности:

- Изграждане на горски път, започващ от отдел 197, подотдел „п”, до местността „Малкото гробе”, с.Белица, общ.Любимец;

- Изграждане на горски път, започващ от отдел 240, подотдел „а”, до местността „Белите брегчета”, с.Малко Градище, общ.Любимец;

- Реконструкция на Водоем „Равнищата при отдел 197, с.Белица, общ.Любимец;

- Реконструкция на Водоем „Ахчала” при отдел 242, подотдел „а”, с.Малко Градище, общ.Любимец;

- Поддържане  на лесокултурни прегради в село Дъбовец и с. Малко градище;

- Създаване на минерализовани ивици в село Дъбовец и с. Малко градище, община Любимец.

От името на Военно окръжие II степен – Хасково Ви информираме, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 28 /двадесет и осем/ вакантни длъжности за войници във военно формирование 52480 – София.

          

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • ШОФЬОР АГРЕГАТЧИК – 2 длъжности, средно образование, СУ на МПС;
 • МЛАДШИ ФЕЛДЕГЕР – 1 длъжност, средно образование;
 • ШОФЬОР – 4 длъжности, средно образование, СУ на МПС с категория „С“
 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 16 длъжности, средно образование, СУ на МПС;
 • АВТОМОНТЬОР– 2 длъжности, средно образование; , СУ на МПС;
 • ШЛОСЕР – 1 длъжност, средно образование; , СУ на МПС;
 • ШОФЬОР-АКУМУЛАТОРИСТ – 1 длъжност, средно образование, , СУ на МПС;
 • ПОМОЩНИК – ГОТВАЧ - 1 длъжност, средно образование, , СУ на МПС;

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 07.10.2022г.

Конкурсът ще се проведе в периода от 24.10.2022г. до 27.10.2022г. по предварително изготвен график и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 2. Да не са по-възрастни от 40 години;
 3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 7. Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/ ако:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие - Хасково, ул.”Ком” № 3

 

За допълнителна информация: 038/60 45 50

bulgaria flag22 септември е един от най-паметните дни в българската история. На този ден преди 114 години е обявена Независимостта на България. С този акт българската държава вече не е политически и финансово зависима от Османската империя. Зависимост, наложена тридесет години по-рано с Берлинския договор.

Bulgarian Manifesto 1908

На 22-и септември 1908 г. във гр. Велико Търново, в църквата „Св. 40 мъченици“, с манифест, българският княз Фердинанд обявява независимостта на България. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Денят е обявен за официален празник с решение на Българското народно събрание от 10 септември 1998 г.