gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 55 /петдесет и пет / вакантни длъжности за войници.

За гарнизон ПЛОВДИВ:

 • в.ф. 52630 – Пловдив – 9 /девет/ длъжности;
 • в.ф. 48650 – Пловдив – 12/дванадесет/ длъжности;
 • в.ф. 56100 – Пловдив – 3 /три/ длъжности;
 • в.ф. 54120 – Пловдив - 11 /единадесет/ длъжности;
 • в.ф. 56120 – Пловдив – 2 /две/ длъжности.

За гарнизон СОФИЯ:

 • в.ф. 56130 – Банкя – 18 /осемнадесет/ длъжности

Срок за подаване на документи : 23.02.2024 г.

Конкурсът за СКСО ще се проведе в периода от 19.03.2024 г. до 29.03.2024 г. и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване с кандидатите; извършване на оценка на психологическата пригодност на кандидатите.

Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията на чл.141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

 • Да притежават образование, съответстващо на изискванията за длъжността;
 • Да не са по-възрастни от 40 години;
 • Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба/ при условие, че:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

 

За контакти и допълнителна информация: тел: 038/60 45 50 или на място във Военно окръжие Хасково - ул. „Ком“ №3

 

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 106 /сто и шест/ вакантни длъжности за войници

          

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ СА В СЛЕДНИТЕ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ:

 • в.ф. 22260 – София – 2 длъжности;          
 • в.ф. 52480 – София - 24 длъжности;      
 • в.ф. 54870 – София – 3 длъжности;
 • в.ф. 57310 - Ловеч – 44 длъжности
 • в.ф. 22680 – Карлово - 1 длъжност;
 • в.ф. 22960 – Царева Ливада – 2 длъжности;
 • в.ф. 54860 – Бургас– 3 длъжности;
 • в.ф. 48940 – Бургас – 3 длъжности;
 • в.ф. 54850 – Бургас –12 длъжности;    
 • в.ф. 54630 – Бургас - 3 длъжности;
 • в.ф. 54680 – Бургас - 9 длъжности.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 01.03.2024 г.

 Конкурсът ще се проведе в периода от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г. и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 2. Да не са по-възрастни от 40 години;
 3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 7. Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/ ако:

   1.Не са били освободени по дисциплинарен ред;

2.Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

3.Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

 Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие - Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офисите за отчет в общините Хасково, Свиленград и Харманли.

 За допълнителна информация: 038/60 45 50

Подробности и повече информация са на разположение в профила на Военно окръжие – Хасково във социалната мрежа Facebook.

 

Със заповед на Командира на Военноморските сили са обявени 34 /тридесет и четири/ вакантни длъжности за матроси

          

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ СА В СЛЕДНИТЕ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ:

 • в.ф. 38920 – Варна – 5 длъжности;          
 • в.ф. 26800 – Варна - 4 длъжности;      
 • в.ф. 34410 – Варна – 2 длъжности;
 • в.ф. 54830 - Варна – 1 длъжност;
 • в.ф. 28580 – Варна - 3 длъжности;
 • в.ф. 32300 – Варна – 1 длъжности;
 • в.ф. 56080 – Варна– 5 длъжност;
 • в.ф. 22580 – Варна – 3 длъжности;
 • в.ф. 28430 – Варна – 2 длъжности;    
 • в.ф. 38010 – Варна - 1 длъжности;
 • в.ф. 22480 – Бургас - 1 длъжности;
 • в.ф. 18360 – Бургас – 5 длъжности;
 • в.ф. 22830 – Бургас - 1 длъжности;

  СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 09.02.2024 г.

 Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 2. Да не са по-възрастни от 40 години;
 3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 7. Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/ ако:

   1.Не са били освободени по дисциплинарен ред;

2.Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

3.Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие - Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офисите за отчет в общините Хасково, Свиленград и Харманли.

За допълнителна информация: 038/60 45 50

Подробности и повече информация са на разположение в профила на Военно окръжие – Хасково в социалната мрежа Facebook.

IMG 0483

 

Бюджет 2024 е балансиран, стабилен и е насочен към финансово осигуряване на всички функции и дейности в общината

„Тази година данъците, такса „Битови отпадъци“, административните услуги и другите видове налози няма да бъдат увеличени. Всичко се запазва както досега.“ – това каза кметът на община Любимец Анастас Анастасов, след като представи основните параметри, залегнали в проекта на бюджета на община Любимец за 2024 г. Предварително обявеното обществено обсъждане на най-важния нормативен документ за общината се състоя на 22 януари в зала „Любимец“.

Бюджетът на община Любимец за тази година е в размер на 17 342 109 лв., като общият размер за финансиране на делегираните от държавата дейности е 11 667 783 лв.

Размерът за финансиране на общинските дейности е 5 674 326 лв.,     като тук са включени постъпления от данъци, приходи и доходи от собственост, общинските такси, като в тях влиза такса „Битови отпадъци“ и др.

В този бюджет е предвидено да се направи ремонт на кметствата в три от селата, ремонт на читалищата в селата Лозен и "Св. Св. К. и Методий" с. Малко градище, проектиране на улици за ремонт и реконструкция в града и някои населени места от общината, а за някои се предвижда и подмяна на водопроводна и канализационна мрежа.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси

 КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

кани жителите на общината и представители на бизнеса 

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2024г.

   

Обсъждането ще бъде на 22.01.2024г. /понеделник/ от 16 часа в зала "Любимец" 

Дневен ред на обсъждането:

       - Представяне на проекта за общински бюджет за 2024г.

       - Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

       - Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат и на електронната поща на общината oba@lyubimets.bg, както и в деловодството на общината.

       Заинтересованите предварително могат да се запознаят с проекта за бюджет от 18.01.2024г. на интернет страницата на Община Любимец www.lyubimets.bg.

      

       С уважение,

       инж.Анастас Анастасов

       Кмет на Община Любимец

IMG 0451

Мартин Димитров Вангелов е победителят в надпреварата за спасяване на християнския кръст от водите на р. Марица. След оспорвана надпревара между други осем мъже, той пръв хвана и целуна символа на Христовата вяра.

Мартин участва в съревнованието за първа година, защото досега нямаше навършени 18 години, но с усет и желание успя. „Много съм щастлив, че успях да се преборя за кръста. Това ми беше желание от миналата година, но не отговарях на част от условията. Пожелавам си да съм жив и здрав – аз и семейство ми!

Марти е син на миналогодишния победител в ритуала по хващането на кръста – Димитър Вангелов. Тогава баща му пожела следващия път победителят да бъде сина му, а Вангелов младши спази бащината заръка.

IMG 0416

След това всеки от участниците взе кръста и го целуна за здраве. Веселието и празничното настроение продължиха с хоро на брега на р.Марица, а отец Трифон поръси всеки от присъстващите със светена вода.

Традицията за големия християнски празник Богоявление и тази година бе спазена, като в ритуала по спасяването на кръста участваха само млади мъже - православни християни.

 

Снимки от празника

jordanovden 23

Община Любимец и Църковното настоятелство при храм «Свето Успение Богородично» гр. Любимец, организират ритуал по спасяване на християнския кръст. Обредната традиция ще се проведе на 6 януари Йордановден /Богоявление/ от 11.00 ч. при устието на р. Бисерска, в местността „Бикя“ /където реката се влива в р. Марица/. Преди това от 8.00 ч. в църквата ще се отслужи служба и ще се освети вода за миряните. 

В надпреварата за изваждане на кръста от водите на реката могат да се включат САМО православни християни с кръщелно свидетелство, навършили 18 години. Записването за участие в ритуала става в църквата „Свето Успение Богородично“ от днес до 17.00 часа на 5 януари.

Община Любимец осигурява на победителя парична награда в размер на 100 лв.